Help Ger Smart
Search
K

Гишүүн нэмэх, хасах

Үүсгэсэн гэртээ бүр бүлийн гишүүд нэмэх болон хасах

Гишүүн нэмэх

Алхам 1. Ger Smart аппликейшнд өөрийн бүртгэлээ ашиглан нэвтэрч орно.
Алхам 2. Нүүр хуудасны зүүн дээд булан дахь "Миний оффис" сонголтыг сонгоно. Зураг 1-т үзүүлэв.
Алхам 3. Гарч ирэх сонголтоос Гэрийн удирдлага цэсийг сонгоно. Зураг 2-т үзүүлэв.
Алхам 4. Гэрийн менежмент хэсгээс гишүүн нэмэх гэрээ сонгоно. Зураг 3-д үзүүлэв.
Зураг 1. Ger smart апп-ын нүүр хуудас
Зураг 2. Таны нэгдсэн гэрийн сонголтууд
Зураг 3. Гэрийн менежмент хэсэг
Алхам 5. Гарч ирэх дэлгэцээс Гишүүн нэмэх цэсийг сонгоно. Зураг 4-д үзүүлэв.

Бүртгэлтэй мэйл хаягаар нэмэх

Алхам 6. Зураг 5-д үзүүлсэн сонголтоос Аппликейшн бүртгэлийг сонгоно.
Алхам 7. Гарч ирэх форумыг бөглөж Хадгалах товч дарна.
Гэр бүлийн үүрэг нь администратор болон энгийн гишүүн гэсэн хоёр сонголттой.
Администратор - төхөөрөмж нэмэх, хасах, өрөөг удирдах, автоматжуулалт, ухаалаг хоршил зэргийг удирдах эрхтэй.
Энгийн гишүүн - төхөөрөмж ашиглах, ухаалаг хоршил ашиглах эрхтэй.
Зураг 4. Гэрийн тохиргоо хэсэг
Зураг 5. Хуваалцах сонголтууд
Зураг 6. Гишүүн нэмэх хэсэг
Алхам 8. Нэмж буй хэрэглэгчид хүсэлт очих ба хэрэглэгч Зөвшөөрөх товч дарснаар таны урьсан гэрт гишүүнээр нэмэгдэнэ.
Зураг 7. Хүсэлт илгээсэн байдал
Зураг 8. Хэрэглэгчид ирэх хүсэлт
Зураг 9. Гишүүн нэмэгдсэн байдал

Урилгын кодоор гишүүн нэмэх

Гишүүн нэмэх Алхам 1-ээс 5 хүртэл дагаж хийнэ.
Алхам 6. Хуваалцах цэс гарч ирнэ. Зураг 10-д үзүүлэв. Та эдгээрээс сонгон урилга илгээх гишүүн руу илгээж болно. Үүнд:
  • Аппликейшн бүртгэл - Бүртгэлтэй мэйл хаягаар нэмэх
  • Мессеж - Урилгын кодыг мессежээр илгээх
  • Хуулах - Урилгын кодыг хуулах
  • Илүү их - Бусад аппликейшн ашиглан илгээх сонголт байна.
Алхам 7. Урилгын код хүлээж авсан хэрэглэгч Ger Smart аппликейшнын нүүр хуудасны зүүн дээд хэсэгт байрлах "Миний оффис" сонголтыг сонгоно. Зураг 1-т үзүүлэв.
Алхам 8. Гарч ирэх жагсаалтаас Гэрийн удирдлага цэсийг сонгоно. Зураг 2-т үзүүлэв.
Алхам 9. Гэрийн менежментийн хэсэг гарч ирэх ба хамгийн доор байрлах Гэрт нэгдэх сонголтыг сонгоно. Зураг 11-т үзүүлэв.
Алхам 10. Гэрийн администратораас ирсэн урилгын кодыг урилгын код оруулах хэсэгт оруулан үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар та тухайн гэрт гишүүнээр нэмэгдэнэ. Зураг 12-т үзүүлэв.
Зураг 10. Хуваалцах хэсгийн сонголт
Зураг 11. Гэрийн менежмент хэсэг
Зураг 12. Урилгын код бичих хэсэг

Гишүүн хасах

Алхам 1. Ger Smart аппликейшнд өөрийн бүртгэлээ ашиглан нэвтэрч орно.
Алхам 2. Нүүр хуудасны зүүн дээд булан дахь сонголтыг сонгоно. Зураг 1-т үзүүлэв.
Алхам 3. Гарч ирэх сонголтоос Гэрийн удирдлага цэсийг сонгоно. Зураг 2-т үзүүлсэн.
Алхам 4. Гэрийн менежмент хэсгээс хасах гишүүний байрлаж буй гэрийг сонгоно. Зураг 3-д үзүүлэв.
Алхам 5. Гэрийн тохиргоо хэсгийн гэрийн гишүүдээс хасах гишүүнийг сонгоно. Зураг 13-т үзүүлэв.
Алхам 6. Гэрийн жагсаалт гарч ирэх ба хамгийн доор байрлах Гишүүнийг устгах товчийг дарна. Гишүүн устгах баталгаажуулах асуулт гарч ирэх бөгөөд Болсон товчийг дарснаар тухайн гишүүн таны гэрээс хасагдана. Зураг 15-д үзүүлэв.
Зөвхөн гэрийн эзэмшигч болон администратор эрхтэй гишүүн гэр устгах боломжтой. Энгийн эрхтэй гишүүн устгах боломжгүй тул та бусад эрхээр нэвтэрнэ үү.
Зураг 13. Гэрийн тохиргоо хэсэг
Зураг 14. Гишүүн утсгах хэсэг
Зураг 15. Гишүүн устгах бататгах асуулт